LDS - PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY

Každý zákazník, který má zájem o připojení a odběr elektrické energie z lokální distribuční sítě (dále jen LDS) CLITIA Distribuce s.r.o., musí naplnit níže uvedené podmínky umožňující odebírat elektřinu z LDS.

 • Domluvit a uskutečnit schůzku na kontaktním místě CLITIA Distribuce s.r.o., pro vyřešení technických a finančních možností realizace připojení odběrného místa.
 • Na webových stránkách vyplnit interaktivní formulář "Žádost o připojení k distribuční soustavě" nebo si stáhnout formulář "Žádost o připojení k distribuční soustavě", vytisknout a předat jej vyplněný na zákaznické centrum CLITIA Distribuce s.r.o.
 • Po podání žádosti obdrží zákazník v zákonné lhůtě 30 dní závazné stanovisko k požadovanému připojení.
 • Společnost CLITIA Distribuce s.r.o. zajistí dodávku elektřiny za předpokladu, že zákazník:
 • Předloží doklad o zaplacení podílu na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu
 • Předloží revizní zprávu odběrného zařízení
 • Splní podmínky stanovené ve stanovisku k žádosti o připojení
 • Uzavře smlouvu o připojení
 • Uzavře smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny
 • Před realizací připojení odběrného místa k LDS musí zákazník uzavřít "Smlouvu o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě provozovatele" dle vyhl. č. 51/2006 Sb.
 • Při provádění jakékoliv odborné práce na elektroinstalaci odběrného místa je bezpodmínečně nutné dodržovat "Pravidla provozování lokální distribuční soustavy", "Připojovací podmínky" a platné technické normy.