Co je to lokální distribuční soustava "LDS"

Lokální distribuční soustava (dále jen LDS) je distribuční soustava, která slouží pro připojení koncových odběratelů k elektrické rozvodné síti a zajištění dodávky elektřiny pro zákazníka a jeho odběrné místo, například provozovnu, kancelář, rodinný domek, zahdadu, byt apod. Lokální distribuční soustavu může provozovat pouze licencovaná distribuční společnost na vymezeném území uvedeném licencí, nebo licencemi. LDS může vzniknout všude tam, kde je více zákazníků (odběratelů) připojeno na regionální distribuční síť prostřednictvím jednoho připojovacího bodu k nadřazené regionální distribuční soustavě. Zpravidla se jedná o průmyslové zóny, obchodní centra, bytové domy či komplexy, satelity rodinných domů, nebo komerční zóny.

LDS detail.png

Vznik lokální distribuční soustavy

LDS vznikne vymezením území pro distribuci, na takovém území provozovatel LDS investuje do výstavby nové distribuční sítě, případně si pronajme, nebo odkoupí existující distribuční síť od stávajícího vlastníka. Provozovatel LDS neboli distributor pak zodpovídá na vymezeném území za distribuci elektřiny, provozování a udržování distribuční sítě, připojování nových zákazníků stejně jako regionální distribuční společnost (např. ČEZ Distribuce a.s., EG.D, a.s. a další). Dodávky samotné komodity, tedy silové elektřiny jsou pak další samostatnou činností a zákazník si může svobodně vybrat svého dodavatele elektrické energie podle pravidel volného trhu s elektřinou.

Právní podmínky provozování LDS jsou stanoveny příslušnými ustanoveními Energetického zákona a prováděcími vyhláškami.

Ceny za poskytování služeb LDS (distribuční poplatky)

V případě koncového zákazníka, který je připojený k distribuční soustavě prostřednictvím LDS, bude takový zákazník platit za distribuční služby stejným způsobem jako jiní koncoví zákazníci připojení přímo k regionální distribuční soustavě. Cena za distribuci elektřiny je regulována státem prostřednictvím Energetického regulačního úřadu, který stanovuje cenu pro každé distribuční území a vydává cenové rozhodnutí na každý kalendářní rok. Cenu za službu hradí zákazník zpravidla svému obchodníkovi s elektřinoou prostřednictvím smlouvy o sdružených službách (tedy jednou fakturou společně s cenou za dodanou silovou elekřinu) případně samostatně dle smlouvy o připojení přímo distribuční společnosti. Jak bylo jíž dříve uvedeno ceny jsou stanoveny na základě cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu dle výše hodnoty instalovaného hlavního jističe.

Typická LDS elektřiny

LDS slouží pro připojení koncových zákazníků (odběratelů) k elektrické rozvodné síti a zajištění dodávky elektřiny pro zákazníky z rozvodů na hladině nizkého napětí 0,4kV. Vedení LDS bude připojeno k transformační stanici, která bude sloužit pro její napájení na hladině nízkého napěti 0,4 kV. Transformační stanice bude připojena na distribuční rozvod nadřazené regionální distribuční soustavy na v místě obvyklé hladině vysokého napětí. Provozovatel LDS odpovídá za provoz, údržbu a spolehlivost zařízení LDS a je distribuční smluvní stranou pro koncové odběratele elektřiny. Koncový odběratel je napojen na rozvody LDS v odběrném místě na hladině nízkého napětí 0,4 kV, odběrné místo je osazené elektroměrovou soustavou odpovídajících parametrů pro fakturační měření.

Jak to funguje?

ZJISTIT

Chcete nás kontaktovat?

Ozvěte se nám